Prodigious Nikola N can't get enough of fucking 720p